Menu Chirachi

R1 14,50€

Chirashi saumon

R2 15,80€

Chirashi thon